Zarządzenie Nr 9/2016
Wójta Gminy Ostróda
z  dnia 18 stycznia 2016 r.
 
w sprawie określenia zasad i sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXIV/156/08  Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości otrzymywanego ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
   § 1. 1. Ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym wypłaca się na podstawie wniosku. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu może złożyć członek Ochotniczej Straży Pożarnej indywidualnie lub jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej zbiorczo.
 
2. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu stanowi załącznik do zarządzenia.
 
3. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, dokonane przez uprawniony podmiot.
 
   § 2. 1.Wnioski, o których mowa w § 1 ust. 1 wraz z potwierdzeniem określonym w § 1 ust. 3  składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym miało miejsce działanie ratownicze lub szkolenie pożarnicze.
 
 2. W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po terminie określonym w ust.1.
 
   § 3. Ekwiwalent jest wypłacany w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z potwierdzeniem określonym § 1 ust. 3 w kasie Urzędu Gminy Ostróda.
 
   § 4. Traci moc zarządzenie Nr 39/2013 Wójta Gminy Ostróda z  dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: określenia zasad i sposobu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
 
   § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 28.01.2016, ostatnia aktualizacja: 09.02.2017, odsłon: 843


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15213792
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości