Zarządzenie Nr 91/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 23 czerwca 2016 r.
 
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie
 
   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 41 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487) w związku z § 9 ust. 1 i § 12 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 170/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
   § 1. Dokonuje się zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, w związku ze złożeniem rezygnacji przez członka Komisji – Panią Marzenę Marchlewską, w ten sposób, że w zarządzeniu Nr 170/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie wprowadza się nową treść pkt 3, w brzmieniu: „3) Ewa Salewska”.
 
   § 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia Nr 170/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 listopada 2015 r., zmienionego zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2016 r., pozostają bez zmian.
 
   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 23.06.2016r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński
 

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.06.2016, ostatnia aktualizacja: 23.06.2016, odsłon: 715


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219527
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości