Zarządzenie Nr 90 /07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 24 września 2007 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

   Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami/ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Nr 16 i budynkami gospodarczymi, stanowiącą własność Gminy Ostróda, według katastru nieruchomości oznaczoną jako działka Nr 5/1 o pow. 0, 3377 ha, położoną w obrębie i miejscowości Smykowo.

 

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

- lokal mieszkalny Nr 1 o pow. uż. 56,1 m2 stanowiący udział 24/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

- lokal mieszkalny nr 2 o pow. uż. 66,1m2 stanowiący udział 29/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

- lokal mieszkalny Nr 3 o pow. uż. 75,6 m2 stanowiący udział 32/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości,

 

- lokal mieszkalny nr 4 o pow. uż. 42,0 m2 stanowiący udział 15/100 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w częściach wspólnych zbywanej nieruchomości.

 

§ 2. Traci moc §1 ust.2 zarządzenia Nr 21/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2007r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.09.2007, ostatnia aktualizacja: 25.09.2007, odsłon: 870


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15238400
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości