Zarządzenie Nr 86/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 maja 2022 r.
 
w sprawie udzielenia Kierownikowi Działu Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
 
Na podstawie art. 8a, 8b, 8c, 8d oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 877 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnia się Pana Sławomira Pietrucha - Kierownika Działu Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do:
     1) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji;
     2) przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy;
     3) zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji, o których mowa w art. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, w zakresie zobowiązań, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w przypadku gdy komornik nie prowadzi ich egzekucji, a zaległość powstała za okres dłuższy niż 3 miesiące;
      4) przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego, w celu ustalenia sytuacji rodzinnej, dochodowej i zawodowej dłużnika alimentacyjnego, a także jego stanu zdrowia i przyczyn niełożenia na utrzymanie osoby uprawnionej oraz do odebrania od niego oświadczenia majątkowego – po otrzymaniu wniosku polskiego organu centralnego działającego na podstawie art.51 ust.2 lit. c oraz art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych (Dz. Urz. UE L 7 z 10.01.2009, str.1);
     5) prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.
 
     § 2. Upoważnienie wygasa z dniem cofnięcia, zmiany stanowiska pracy lub ustania zatrudnienia.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 16.05.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.05.2022, ostatnia aktualizacja: 16.05.2022, odsłon: 148


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057704
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości