Zarządzenie Nr 86 /2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 czerwca 2018r.
 
w sprawie  powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą Dostawa  aplikacji edukacyjnej do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych do 4 Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI
 
     Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.1579 z pózn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie  Dostawa  aplikacji edukacyjnej do nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych do 4 Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI” powołuje się komisję przetargową  w składzie:
 
  1) Przewodniczący – Magdalena Muraszko;
  2) Członek  – Elżbieta Koziej;
  3) Członek –  Joanna Burcon;
  4) Członek – Danuta Kucharczuk;
  5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
     § 2.  Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 28.06.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.06.2018, ostatnia aktualizacja: 28.06.2018, odsłon: 308


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907431
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości