Zarządzenie Nr 86/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28 lipca 2014r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu
Gminy Ostróda za II kwartał 2014r.
           
     Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm. ) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za II kwartał 2014 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, poprzez umieszczenie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Załącznik do
Zarządzenia nr  86/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 28.07.2014r.
  1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za II kwartał 2014 roku.
L.p.
Treść
Plan w zł.
Wykonanie w zł.
% wykonania
1.
Dochody
62.303.215,37
30.301.994,06
48,64
2.
Wydatki
66.463.330,37
25.671.179,46
38,63
2.1.
Wydatki bieżące
46.102.854,19
24.483.468,85
53,11
2.2.
Wydatki majątkowe
20.360.476,18
1.187.710,61
5,84
3
Deficyt/nadwyżka
-4.160.115,00
4.630.814,60
 
4.
Przychody
5.660.115,00
1.280.061,63
22,62
5
Rozchody
1.500.000,00
600.000,00
40,00
  1. Za  II  kwartały w  2014 roku  udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie  4.877,45 zł.
Data przekazania do publikacji: 29.07.2014r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.07.2014, ostatnia aktualizacja: 29.07.2014, odsłon: 769


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16682826
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości