Zarządzenie Nr 84/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 czerwca 2023 r.
 
w sprawie nabycia działki ewidencyjnej
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 lit. a uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2019 r. poz. 4968) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Nabyć nieodpłatnie na rzecz Gminy Ostróda działkę ewidencyjną nr  274/8 o pow. 0,0090 ha, położoną w obrębie Samborowo.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Data przekazania do publikacji: 03.07.2023
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.07.2023, ostatnia aktualizacja: 03.07.2023, odsłon: 74


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569151
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości