Zarządzenie  Nr 83/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 maja 2022 r.
 
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Działu Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do wykonywania praw i obowiązków wierzyciela w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z póżn. zm.) oraz art. 17b ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2022 r. poz.479) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
     § 1. 1. Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie upoważnia się Pana Sławomira Piertucha – Kierownika Działu Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do wykonywania w imieniu Wójta Gminy Ostróda  praw i obowiązków wierzyciela, w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej należności pieniężnych Gminy Ostróda, wynikających z decyzji administracyjnych wydanych na podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
2) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
3) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
4) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
6) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
 
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności upoważnienie do:
1) podpisywania wniosków egzekucyjnych oraz informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego;
2) wystawiania oraz podpisywania upomnień i tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji należności pieniężnych;
3) wydawania postanowień dotyczących postępowania egzekucyjnego.
 
     § 2. Upoważnienie wygasa z dniem cofnięcia, zmiany stanowiska pracy lub ustania zatrudnienia.
 
    § 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

Data przekazania do publikacji: 13.05.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 13.05.2022, ostatnia aktualizacja: 13.05.2022, odsłon: 76


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14827773
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości