Zarządzenie Nr 82/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 czerwca 2017 r.
 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ewidencji środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę stacji uzdatniania wody w m. Szyldak.”
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ewidencji środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, na realizację projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę stacji uzdatniania wody w m. Szyldak”.
 
 1. do realizacji projektu należy przyjąć ogólne zasady (politykę) rachunkowości obowiązujące w Urzędzie Gminy Ostróda, określone zarządzeniem Nr 199/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminie Ostróda;
 
 1. okres realizacji projektu zawarty jest w umowie o dofinansowanie projektu,
 
 1. projekt należy zakwalifikować zgodnie z klasyfikacją budżetową do:
 
 a) działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo,
 b) rozdziału 01010– Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,
 
 1.  za wdrożenie, realizację i osiągnięcie wskaźników rezultatów projektu odpowiedzialny będzie, Kierownik Referatu Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego;
 
 1. podstawą dokonywania wydatków na realizację projektu będzie przyjęcie zadania w budżecie gminy na 2017 i 2018 rok, płatności należy dokonywać w formie bezgotówkowej za pomocą systemu elektronicznego, potwierdzeniem dokonania przelewu (zapłaty) będzie wyciąg bankowy;
 
 1. do realizacji projektu nie wyodrębnia się oddzielnego konta bankowego ani oddzielnej księgi głównej;
 
 1. do realizacji projektu wyodrębnia się oddzielne stanowisko rachunkowe oraz oddzielny zbiór dowodów księgowych;
 
 1. dowody księgowe dotyczące realizacji projektu należy opisać tak, aby był uwidoczniony związek z projektem;
 
 1. osobą odpowiedzialną za prawidłowy opis dowodów księgowych i ich kontrolę merytoryczną będzie Kierownik Referatu Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego;
 
 1. osobą odpowiedzialną za sprawdzenie dowodu księgowego pod względem formalno-rachunkowym będzie pracownik Referatu Finansowego;
 
 1.  każdy dokument finansowy powinien być zadekretowany, podpisany przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika i zatwierdzony do zapłaty przez Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy, według przyjętego szablonu stosowanego w Urzędzie Gminy;
 
 1. pracownik Referatu Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego potwierdza poniesiony wydatek, zestawia dokumenty w oparciu o dowody księgowe i w ścisłym uzgodnieniu z pracownikiem Referatu Finansowego, odpowiedzialnego za prawidłowe ujęcie w księgach rachunkowych, składa wniosek o płatność;
 
 1. dowody księgowe należy przechowywać w odrębnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania płatności końcowej, osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum będzie pracownik Referatu Finansowego;
 
 1. pozostałą dokumentację związaną z realizacją projektu należy przechowywać w oddzielnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres 5 lat licząc od dnia dokonania płatności końcowej, osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum będzie pracownik Referatu Inwestycyjnego i Rozwoju Lokalnego;
 
 1. wytworzone lub zakupione dobra ze środków finansowych projektu będą podlegać ewidencji ilościowo- wartościowej oraz okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 
 1. do obiegu dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji projektu będą miały zastosowanie zasady określone w rozdziale 9 zarządzenia Nr 199/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 19.06.2017 r.
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.06.2017, ostatnia aktualizacja: 19.06.2017, odsłon: 607


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215943
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości