Zarządzenie Nr 8/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 6 lutego 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych lub przekazania ich innym jednostkom organizacyjnym 
 
     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję do przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych nie nadających się do dalszej eksploatacji lub przekazania ich innym jednostkom organizacyjnym celem dalszej eksploatacji, stanowiących wyposażenie Urzędu Gminy Ostróda, zwaną dalej Komisją w następującym składzie:
 
     1) Artur Jabłonka - Przewodniczący Komisji;
 
     2) Beata Czerkas - Zastępca przewodniczącego Komisji;
 
     3) Iwona Derbin - Członek Komisji.
 
     § 2. 1. Komisja dokona identyfikacji oraz sporządzi wykaz uszkodzonych lub zużytych składników majątkowych, a także tych nadających się do dalszej eksploatacji celem przekazania ich innym jednostkom organizacyjnym, zaewidencjonowanych w Ewidencji Sprzętu Komputerowego i Oprogramowania oraz w księgach inwentarzowych, a także stanowiących środki trwałe, tj.: komputerów z oprogramowaniem, monitorów, drukarek, telefonów, niszczarek, podzespołów i elementów komputerowych, nośników danych, serwerów, mebli, wyposażenia biurowego itp.  
 
  2. Do wykazu uszkodzonych lub zużytych składników majątkowych, o którym mowa w ust. 1 Komisja dołączy opinię zewnętrznego serwisu potwierdzającą, iż naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna. 
 
  3. Komisja dokona fizycznej likwidacji uszkodzonych lub zużytych składników majątkowych, ujętych w wykazie, sporządzonym zgodnie z ust. 1 poprzez przekazanie ich do utylizacji specjalistycznemu podmiotowi, z zastrzeżeniem
ust. 4.
 
  4. W odniesieniu do nośników danych, Informatyk Urzędu Gminy zdemontuje wszystkie dyski twarde, celem ich dalszego wykorzystania, lub dokona ich fizycznego uszkodzenia.
 
  5. Z czynności likwidacji Komisja sporządzi protokół kasacji, a w odniesieniu do przekazywanych składników majątkowych Komisja sporządzi protokół przekazania. Wykaz przekazanych do utylizacji składników majątkowych wraz z opinią, o której mowa w ust. 2 i przekazanych do dalszej eksploatacji będą stanowić załącznik do protokołu.
 
     § 3. Zatwierdzony przez Wójta Gminy Ostróda protokół kasacji i protokół przekazania, Komisja przekaże właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Gminy Ostróda, w celu wykreślenia zutylizowanych, bądź przekazanych do dalszej eksploatacji składników majątkowych z ksiąg rachunkowych i ewidencji prowadzonych przez Urząd Gminy Ostróda.
 
     § 4. Zakończenie prac komisji nastąpi z chwilą dokonania czynności określonych niniejszym zarządzeniem.
 
     § 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
 
     § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 09.02.2018
Osoba przekazująca: Artur Jabłonka

Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.02.2018, ostatnia aktualizacja: 09.02.2018, odsłon: 377


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927459
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości