Zarządzenie Nr 8/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 stycznia 2017 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ostróda, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, wprowadza się następujące zmiany:
 
  1) w § 17 ust. 5a skreśla się dotychczasowy pkt 8;
 
  2) w § 17 ust. 5a dotychczasowy pkt 9 staje się pkt 8;
 
  3) w § 17 ust. 5a dodaje się nowy pkt 9 w brzmieniu: „9) koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz Rady w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.”;
 
  4) w § 17 ust. 5a dodaje się pkt 10 w brzmieniu: „10) współpraca i wspieranie działań gminnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, prowadzenie bazy organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy, przygotowywanie projektów umów i programów, w tym rocznych i wieloletnich programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.”;
 
  5) w § 17 ust. 6 skreśla się dotychczasowy pkt 18;
 
  6) w § 17 ust. 6 skreśla się dotychczasowy pkt 19.
 
     § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 27.01.2017r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.01.2017, ostatnia aktualizacja: 27.01.2017, odsłon: 563


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215762
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości