Zarządzenie Nr 8/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 17 stycznia 2014r.
 
w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Dostawa  średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem”
 
 
     Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2013r., poz. 907  z późn. zm.  / Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na     „Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem”  powołuje się komisję przetargową  w składzie:
 
     1) Przewodniczący – Krzysztof Ruczyński;
 
     2) Członek  – Beata Czerkas;
 
     3) Członek – Karol Hładyszewski;
 
     4) Członek – Danuta Kucharczuk;
 
     5) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
     § 2.  Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
    
    § 4. Traci moc Zarządzenie  Nr 152/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 9 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Dostawa  średniego samochodu specjalnego pożarniczego ratowniczo-gaśniczego wraz ze specjalistycznym wyposażeniem”
 
     § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 23.01.2014r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.01.2014, ostatnia aktualizacja: 23.01.2014, odsłon: 779


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622476
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości