Zarządzenie Nr 82 /07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 23 sierpnia 2007r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami / oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

 § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wyszczególnione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda, położone w obrębie i miejscowości Szyldak, według katastru nieruchomości oznaczone jako :

 

 - działka nr 41/3 o pow. 0,1863 ha wraz z udziałem 1/4 w działce Nr 41/5 o ogólnej pow. 0,0772 ha,

 

 - działka nr 41/4 o pow. 0,1876 ha wraz z udziałem 1/4 w działce Nr 41/5 o ogólnej pow. 0,0772ha.

 

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

 

Wójt Gminy Ostróda

   Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.08.2007, ostatnia aktualizacja: 27.08.2007, odsłon: 852


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15236245
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości