Zarządzenie Nr 81/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 maja 2022 r.
 
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 2 pkt 2 uchwały Nr XI/115/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 września 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz z 2019 r. poz. 4968) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy, lokal mieszkalny nr 2 w budynku oznaczonym numerem porządkowym 22 przy ulicy Dworcowej w miejscowości Samborowo wraz z udziałem 12/100 w gruncie i częściach wspólnych budynku i urządzeniach – działka ew. nr 524/11 o powierzchni 0,3951 ha, położona w obrębie Samborowo.
 
§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

  

 

Data przekazania do publikacji: 11.05.2022
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.05.2022, ostatnia aktualizacja: 11.05.2022, odsłon: 164


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15803089
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości