Zarządzenie Nr 81/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 2 czerwca 2016 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
   Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 446) oraz § 3 Uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2014 r., poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
   § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego, nieruchomość położoną w obrębie Smykówko, gm. Ostróda:
 
- lokal mieszkalny Nr 1 w budynku oznaczonym numerem porządkowym Smykówko 10 wraz z udziałem 3750/10000 w prawie własności gruntu i elementach wspólnych budynku – działka ew. nr 65/1 o pow. 0,0384 ha.
 
   § 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 02.06.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.06.2016, ostatnia aktualizacja: 02.06.2016, odsłon: 818


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215896
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości