ZARZĄDZENIE Nr 81/2014

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 16 lipca 2014 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

     Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz § 3 Uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2014 r., poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

     § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym Nr 13, stanowiącą własność Gminy Ostróda, oznaczoną jako działka ewidencyjna Nr 36/1 o pow. 0,2880 ha, położoną w obrębie Kraplewo.

Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

- lokal mieszkalny Nr 1 o pow. uż. 90,83 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 33,90 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynoszącym 313/1000;

- lokal mieszkalny Nr 2 o pow. uż. 62,14 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 29,17 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynoszącym 229/1000;

- lokal mieszkalny Nr 3 o pow. uż. 51,93 m2 z pomieszczeniem przynależnym, tj. pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 27,72 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynoszącym 200/1000;

- lokal mieszkalny Nr 4 o pow. uż. 74,84 m2 z pomieszczeniem przynależnym, tj. pomieszczeniem w budynku gospodarczym o pow. 27,75 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynoszącym 258/1000.

     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 16.07.2014, ostatnia aktualizacja: 16.07.2014, odsłon: 940


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16526809
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości