Zarządzenie Nr  8  /10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia  11 stycznia   2010r.

 

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą

 

   Pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu przy realizacji zadania  inwestycyjnego pn. „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę  kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm. /,  zarządzam co następuje:

 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie

Pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę  kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej

 

 

 powołuję komisję przetargową w składzie:

 

     1. Przewodniczący - Jan Brzozowski;

 

     2. Z-ca Przewodniczącego - Danuta Kucharczuk;

 

     3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

     4. Członek - Roman Szewczyk;

 

     5. Członek - Marek Wydrzyński

 

     § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1  do  Zarządzenia nr 9/09

         Wójta Gminy Ostróda  z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień      publicznych  w  Urzędzie Gminy Ostróda.

 

     § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji 09.02.2010r.

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.02.2010, ostatnia aktualizacja: 09.02.2010, odsłon: 774


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214597
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości