Zarządzenie Nr 80/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 lipca 2014 r.
 
w sprawie:  ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych przez pracownika do odbycia podróży służbowej i do jazd lokalnych oraz wzoru wniosku o wyrażenie zgody na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.
 
     Na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U Nr 27, poz. 271 z późn. zmianami) oraz § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013r., poz. 167),  Wójt Gminy Ostróda zarządza co następuje:
 
     § 1.1. Ustalam stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, używanych przez pracowników do odbycia podróży służbowych oraz w celach służbowych do jazd lokalnych w wysokości stawek określonych, jako maksymalne w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U Nr 27, poz. 271 z późn. zmianami).
 
        2.Ustalam wzór wniosku o wyrażenie zgody na przejazd w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia. 
    
    §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 14.07.2014r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza
 
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 80/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 lipca 2014 r.
 
 
WNIOSEK O WYRAŻENIE ZGODY NA PRZEJAZD W PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ SAMOCHODEM
OSOBOWYM NIEBĘDĄCYM WŁASNOŚCIĄ PRACODAWCY
 
CZĘŚĆ 1
...................................................................................
Imię i nazwisko pracownika/komórka organizacyjna
 
Polecenie wyjazdu służbowego nr ............................................................
  
            Proszę o wyrażenie zgody na przejazd w podróży służbowej w dniu/dniach.............................
 
do miejscowości ........................................samochodem osobowym marki ........................................
 
o pojemności skokowej silnika .................................... o numerze rejestracyjnym .............................
 
W/w samochodem w celach służbowych przewożeni będą także:
...............................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................
 
 
Ostróda, dnia ...................................                                                              ..............................................
                                                                                                                                 podpis pracownika
 
CZĘŚĆ 2
 
Zgodnie ze złożonym wnioskiem, na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych (Dz.U. z 2013r., poz. 167) wyrażam zgodę Panu/Pani na przejazd w podróży służbowej w/w samochodem osobowym, zgodnie z wyżej wskazanym  poleceniem wyjazdu służbowego.
 
 
 
 
Ostróda, dnia ...........................................                                                    ..........................................
                                                                                                                                  Podpis Wójta

Sporządził/a: Elżbieta Kluesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.07.2014, ostatnia aktualizacja: 14.07.2014, odsłon: 774


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569141
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości