Zarządzenie Nr 79/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 lipca 2014 r.
 
w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie
 
     Na podstawie art. 36a w zw. z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Unieważniam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie, ogłoszony w dniu 21 maja 2014 r., z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
    
     § 2. Uchylam zarządzenie Nr 66/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie i wyznaczenia przewodniczącego komisji.
 
     § 3. Zarządzam ponowne przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie, z zastrzeżeniem art. 36 a ust. 5 ustawy o systemie oświaty. Ogłoszenie konkursu oraz powołanie komisji konkursowej nastąpi odrębnym zarządzeniem.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 14.07.2014r.
Osoba przekazująca: Beata Czerkas
 
 
Załącznik
do zarządzenia Nr 79/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 lipca 2014 r.
                                                                      
Uzasadnienie
 
W dniu 21 maja 2014r. Wójt Gminy Ostróda ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Pietrzwałdzie. Zarządzeniem Nr 66/2014 z dnia 10 czerwca 2014r. Wójt Gminy Ostróda powołał komisję konkursową do przeprowadzenia w/w konkursu, ustalając jej skład oraz wyznaczając przewodniczącego komisji. Do konkursu w wyznaczonym terminie, zgodnie z dokumentacją postępowania, zgłosiły swoją kandydaturę dwie osoby.
 
W dniu 23 czerwca 2014r., stosownie do procedury określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), powołana przez Wójta Gminy Ostróda Komisja konkursowa odbyła w Urzędzie Gminy Ostróda posiedzenie w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu. Podczas w/w posiedzenia, Komisja konkursowa - po dokonaniu formalnej oceny złożonych dokumentów - podjęła uchwałę o dopuszczeniu obu kandydatek do postępowania konkursowego. Następnie Komisja przeprowadziła rozmowę z kandydatkami i dokonała merytorycznej oceny. Przed zarządzeniem głosowania w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora, jak wynika z protokołu posiedzenia Komisji, członek Komisji (reprezentujący Rady Pedagogiczne połączonych placówek) zwrócił się z zapytaniem o możliwość odczytania listu pochodzącego od grona pedagogicznego szkoły podstawowej i gimnazjum, a następnie za zezwoleniem przewodniczącego Komisji (udzielonym wobec przysługującego członkowi prawa głosu) odczytał treść w/w dokumentu, sprowadzającą się do negatywnej oceny pracy jednej z kandydatek na dyrektora (treść pisma stanowi załącznik do protokołu posiedzenia Komisji). Ponadto w/w członek Komisji potwierdził, że osoby podpisane znają i potwierdzają treść stawianych zarzutów, w następstwie poddania w wątpliwość przez przewodniczącego Komisji integralności odczytanego dokumentu (sporządzonego na dwóch osobnych kartach). W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania członków Komisji konkurs został rozstrzygnięty (większością głosów: 5 do 1, przy 3 głosach nieważnych).
 
W dniu 2 lipca 2014r. oraz w dniu 7 lipca 2014r. do Urzędu Gminy Ostróda wpłynęły oświadczenia dwóch osób, których podpisy figurują na załączniku do pisma odczytanego w trakcie posiedzenia Komisji konkursowej w dniu 23 czerwca 2014r., z których wynika, że osoby te nie były sygnatariuszami w/w pisma, nie zostały z nim zaznajomione, ani nie aprobują jego treści. Z dalszej treści oświadczenia wynika, że „osoba sporządzająca i składająca pismo w Urzędzie Gminy dopuściła się manipulacji i bezprawnego działania”. Ponadto w dniu 3 lipca 2014r. do Urzędu wpłynęło pismo kandydatki na stanowisko dyrektora Zespołu o unieważnienie przeprowadzonego konkursu, które również powołuje fakt, „iż osoby, które miały podpisać list w rzeczywistości go nie podpisały, tylko podpisały listę obecności podczas spotkania w Pietrzwałdzie w dniu 16 czerwca 2014r. Pismo przewodnie jest zaś dziełem jednego z nauczycieli, który w ten sposób chciał wpłynąć negatywnie na moją kandydaturę na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół”.
 
Biorąc powyższe pod uwagę, Wójt Gminy Ostróda stwierdził, iż w ustalonym stanie faktycznym, odczytanie w toku posiedzenia Komisji konkursowej przez jej członka pisma zawierającego zarzuty pod adresem jednej z kandydatek dopuszczonych do udziału w postępowaniu konkursowym, bez należytego zweryfikowania źródła pochodzenia informacji, w warunkach zarzucanej manipulacji, stanowi nieprawidłowość, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.), mogącą mieć wpływ na wynik konkursu, a tym samym uzasadniającą jego unieważnienie. Zanegowanie treści pisma i stawianych zarzutów przez osoby, których podpisy figurują na załączonej do pisma liście, podważa wiarygodność tego pisma jako źródła informacji i jednocześnie jego pochodzenie od grona pedagogicznego szkoły podstawowej i gimnazjum. Wobec powyższego, przedstawienie pisma członkom Komisji podczas posiedzenia w dniu 23 czerwca 2014r. (dodatkowo przez członka Komisji reprezentującego Rady Pedagogiczne łączonych placówek) oraz uwiarygodnienie zawartych w nim treści poprzez odwołanie do podpisów osób figurujących w załączniku, mogło wpłynąć na sposób głosowania przez członków Komisji (zwłaszcza, że odczytanie pisma nastąpiło bezpośrednio przed zarządzeniem głosowania przez przewodniczącego Komisji), a zarazem przełożyć się na wynik konkursu. Dodatkowo należy zauważyć, że pismo zostało odczytane pod nieobecność kandydatki, której dotyczyło, co powoduje, że nie miała ona możliwości odniesienia się do jego treści i przedstawienia własnych argumentów czy zastrzeżeń.
 
Tym samym, zaistniała w toku prac Komisji konkursowej sytuacja, spowodowała naruszenie zasady obiektywizmu prac Komisji konkursowej, w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik konkursu, co stanowi podstawę do jego unieważnienia.

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.07.2014, ostatnia aktualizacja: 14.07.2014, odsłon: 927


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16679889
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości