Zarządzenie Nr 79 /2010

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 7 lipca 2010r.

 

sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej

im. K.I. Gałczyńskiego w Lipowie i wyznaczenie przewodniczącego komisji.

 

Na podstawie art. 36 a ust . 6 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz § 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję konkursową w następującym składzie:

 

 3 przedstawicieli :

a/ organu prowadzącego:

 Andrzej Pęziński

 Janina Grażyna Roman

 Tomasz Klimecki

 

2 przedstawicieli:

b/ organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 Joanna Pawłowska

 Andrzej Rykowski

 

1 przedstawiciel:

c/ Rady Pedagogicznej

 Ewa Strumiłło

 

d/ Rady Rodziców

 Agnieszka Augustyn

 

e/ Związku Nauczycielstwa Polskiego

 Zygmunt Fleszar

               

f/ Międzyzakładowej Komisji Oświaty NSZZ „ Solidarność”

 Danuta Kalbarczyk-Pec

 

§ 2 .Na przewodniczącego komisji wyznaczam Andrzeja Pęzińskiego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy

 

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Joanna Burcon
Umieścił/a: Magda Kowieska

 

data publikacji: 08.07.2010, ostatnia aktualizacja: 08.07.2010, odsłon: 744


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219279
odsłon strony

Aktualnie mamy
91 gości