Zarządzenie Nr  77 /2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 4 maja  2022r.
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSPw Smykówku"
 
     Na podstawie art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 1129 z. pózn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na    zadanie „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Smykówku” powołuje się komisję przetargową  w składzie:
 
     1) Przewodniczący – Krzysztof Ruczyński;
 
     2) z-ca przewodniczącego  – Grzegorz Kastrau ;
 
     3) Członek –  Henryk Chocian;
 
     4) Członek – Monika Klimowska;
 
     5) Sekretarz – Karol Hładyszewski.
 
   §2. Regulamin pracy komisji przetargowej określa załącznik nr 3 do Regulaminu udzielania w Urzędzie Gminy Ostróda zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej  130 000 złotych, wprowadzonego zarządzeniem Nr 34/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2021 r. w  sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej 130 000 złotych.
 
§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.
    
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 04.05.2022
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 04.05.2022, ostatnia aktualizacja: 04.05.2022, odsłon: 103


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786276
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości