Zarządzenie Nr 74/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 maja 2018 r.
 
w sprawie unieważnienia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pietrzwałdzie
 
     Na podstawie § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Unieważniam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Pietrzwałdzie, ogłoszony w dniu 19 kwietnia 2018 r., z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Zarządzam ponowne przeprowadzenie postępowania w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Pietrzwałdzie. Ogłoszenie konkursu oraz powołanie komisji konkursowej nastąpi odrębnym zarządzeniem.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
 
załącznik
do Zarządzenia Nr 74/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 maja 2018 r.
 
Uzasadnienie
 
     W dniu 19 kwietnia 2018 r. Wójt Gminy Ostróda ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pietrzwałdzie. Zarządzeniem Nr 64/2018 z dnia 10 maja 2018 r. Wójt Gminy Ostróda powołał komisję konkursową do przeprowadzenia w/w konkursu, ustalając jej skład oraz wyznaczając przewodniczącego komisji. Do konkursu w wyznaczonym terminie, zgodnie z dokumentacją postępowania, zgłosiły swoją kandydaturę dwie osoby.
 
     W dniu 22 maja 2018 r., stosownie do procedury określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), powołana przez Wójta Gminy Ostróda komisja konkursowa odbyła w Urzędzie Gminy Ostróda posiedzenie w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu. Podczas w/w posiedzenia, komisja konkursowa po dokonaniu formalnej oceny złożonych dokumentów, podjęła uchwałę o dopuszczeniu obu kandydatek do dalszego postępowania konkursowego. Komisja przeprowadziła rozmowę z kandydatkami i dokonała ich merytorycznej oceny. Następnie po przedstawieniu przez przewodniczącego członkom komisji zasad głosowania, w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania członków komisji konkurs został rozstrzygnięty (większością bezwzględną głosów: 6 do 5, przy 100% głosach ważnych).
 
     Z posiedzenia komisji został sporządzony protokół, który podpisali obecni na posiedzeniu członkowie komisji. Po zakończeniu obrad komisji przewodniczący niezwłocznie powiadomił organ prowadzący o wyniku postępowania konkursowego oraz przekazał dokumentację postępowania konkursowego.
 
     Wójt Gminy Ostróda na podstawie przekazanej dokumentacji konkursowej stwierdził nieprawidłowość, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. poz. 1587) mogącą mieć wpływ na wynik konkursu, a tym samym uzasadniającą jego unieważnienie.
 
     Z dokumentacji postępowania konkursowego wynika, że dokumenty aplikacyjne jednej z kandydatek nie spełniają wymogów formalnych zawartych ogłoszeniu Wójta Gminy Ostróda z dnia 19 kwietnia 2018 r. o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Pietrzwałdzie, Pietrzwałd Nr 94, 14 – 100 Ostróda i w § 1 pkt. 4 lit. g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587).
 
     Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, złożone przez jedną z kandydatek, wydane przez lekarza medycyny specjalistę chorób dziecięcych zawiera treści niezgodne z ogłoszeniem i powołanym wyżej rozporządzeniem. Pkt. 2 ppkt 7 w/w ogłoszenia i § 1 pkt 4 lit. g w/w rozporządzenia brzmi: „poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym”. Na zaświadczeniu kandydatki lekarz napisał: „ Jest zdrowa i nie wymaga leczenia”. Z treści zaświadczenia nie wynika również, że zostało ono wydane w celu przystąpienia do konkursu na stanowisko kierownicze. Jest na nim jedynie zapisane, że celem wydania zaświadczenia jest: „Do konkursu”, bez podania do jakiego konkursu ten dokument został sporządzony. W związku z tym niemożliwe jest ustalenie, czy kandydatka spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, który to wymóg w stosunku do kandydata stawia §1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce ( Dz. U. poz. 1597).
 
     Niezwrócenie przez komisję konkursową uwagi na braki formalne i podjęcie uchwały dopuszczającej obie kandydatki do kolejnej tury postępowania kwalifikacyjnego wpłynęło na sposób głosowania przez członków komisji, a zarazem przełożyło się na wynik konkursu. Tym samym, zaistniałe w toku prac komisji konkursowej uchybienie, w stopniu znaczącym miało wpływ na wynik konkursu, co stanowi podstawę do jego unieważnienia.
 

 

Data przekazania do publikacji: 25.05.2018
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.05.2018, ostatnia aktualizacja: 25.05.2018, odsłon: 878


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907272
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości