Zarządzenie Nr 74/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 maja 2016 r.
 
w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego w ramach
powiatowego ćwiczenia „WIOSNA - 2016”.
 
     Na podstawie art. 2 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r., poz.827 z późn. zm.), § 6 ust. 1 pkt. 7, ust. 2 pkt. 2 lit. a, i § 10 ust. 1 pkt. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 8 października 2015 r. w sprawie szkolenia obronnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1829), Wytycznych do szkolenia obronnego realizowanego w 2016 r przez Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego, starostów, wójtów burmistrzów (prezydentów miast), przedsiębiorców oraz kierowników jednostek organizacyjnych działu administracji rządowej wykonujących zadania obronne w województwie warmińsko - mazurskim, stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia nr 352 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia
3 grudnia 2015 r. w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w województwie warmińsko - mazurskim w 2016 r. Wójt Gminy Ostróda zarządza , co następuje:
 
     § 1. Przeprowadzenie w dniach 23 - 24 maja 2016 roku na terenie Gminy Ostróda ćwiczenia obronnego w ramach kompleksowego ćwiczenia powiatowego pod kryptonimem „ WIOSNA - 2016 ”.
 
     § 2. Tematem głównym ćwiczenia jest: „Funkcjonowanie organu samorządu terytorialnego w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu wywołanego działaniami terrorystycznymi oraz zabezpieczenie potrzeb Sił Zbrojnych”.
 
     § 3. Celami szkoleniowymi ćwiczenia są:
 
  1) sprawdzenie przyjętych rozwiązań wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;
 
  2) sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej i pracowników bezpośrednio wykonujących zadania obronne do wykonywania zadań operacyjnych oraz zadań związanych z funkcjonowaniem systemu Stałych Dyżurów;
 
  3) sprawdzenie przygotowania organów i sił systemu ratowniczego gminy do realizacji zadań w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu oraz prowadzenia działań ratowniczych i ochrony ludności;
 
  4) sprawdzenie stanu gotowości systemu mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych w ramach Akcji Kurierskiej we współdziałaniu w Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Ostródzie;
 
  5) sprawdzenie umiejętności obsad osobowych stałych dyżurów organów gminy;
 
  6) sprawdzenie umiejętności współpracy i wypracowania decyzji przez Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego;
 
  7) sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego obiegu informacji w relacji Stały Dyżur Starosty
Ostródzkiego - SD Wójta Gminy Ostróda.
 
     § 4. W ćwiczeniu, o którym mowa w § 3 udział wezmą:
 
  1) Wójt Gminy Ostróda;
 
  2) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie;
 
  3) formacje obrony cywilnej;
 
  4) obsada Stałego Dyżuru Wójta Gminy Ostróda;
 
  5) kurierzy - łącznicy, kurierzy - wykonawcy oraz kurierzy przewidziani do rozwinięcia Akcji Kurierskiej w Urzędzie Gminy Ostróda;
 
  6) członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy Ostróda realizujący zadania obronne.
 
     § 5. 1.Ćwiczeniem kieruje Wójt.
 
     2. Powołuje się Zespół ćwiczenia w składzie:
 
  1) Cezary Wawrzyński - Sekretarz Gminy- Kierownik Zespołu;
 
  2) Władysław Jankiewicz - inspektor - Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 
     § 6. 1.W celu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia Zespół opracuje w szczególności:
 
  1) plan i koncepcję przeprowadzenia ćwiczenia obronnego;
 
  2) ćwiczebny plan działania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny.
 
     2. Zespół uzgodni i przedstawi do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Koncepcję Przygotowania i Przeprowadzenia Ćwiczenia oraz Plan Przeprowadzenia Ćwiczenia do 12 maja 2016 r.
 
     § 7. 1. Ćwiczenie przeprowadzić metodą aplikacyjną i epizodów praktycznych z częściowym udziałem stanu osobowego ćwiczących struktur organizacyjnych oraz na mapach i planach w oparciu o ustalenia planu operacyjnego funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz przyjętych w koncepcji założeniach.
 
     2. Uczestnicy ćwiczenia zapewnią udział w ćwiczeniu niezbędnych sił i środków przewidzianych do realizacji postawionych zadań.
 
     § 8. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
 
     § 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia zakończenia i podsumowania ćwiczeń.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 16.05.2016r.
Osoba przekazująca: Władysław Jankiewicz

Sporządził/a: Władysław Jankiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.05.2016, ostatnia aktualizacja: 17.05.2016, odsłon: 736


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215557
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości