Zarządzenie Nr 73/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 1 czerwca 2023 r.
 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ewidencji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadaniu „Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Ostróda”
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ewidencji środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadaniu „Doposażenie szkół podstawowych z terenu Gminy Ostróda”:
 
1) do realizacji projektu należy przyjąć ogólne zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda, określone zarządzeniem Nr 176/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
2) okres realizacji projektu zawarty jest w umowie o powierzenie grantu,
 
3) projekt należy zakwalifikować zgodnie z klasyfikacją budżetową do:
 
- działu 801 – Oświata i wychowanie
- rozdziału 80195 – Pozostała działalność
 
4) za wdrożenie, realizację i osiągnięcie wskaźników rezultatów projektu odpowiedzialny będzie Koordynator Projektu;
 
5) do realizacji projektu należy wyodrębnić oddzielne konto bankowe, oddzielne stanowisko rachunkowe i odrębny zbiór dowodów księgowych;
 
6) podstawą dokonywania wydatków na realizację projektu będzie przyjęcie zadania w budżecie gminy, płatności należy dokonywać w formie bezgotówkowej za pomocą systemu elektronicznego, potwierdzeniem dokonania przelewu (zapłaty) będzie wyciąg bankowy;
 
7) dowody księgowe dotyczące realizacji projektu należy opisać tak, aby był uwidoczniony związek z projektem,
 
8) osobą odpowiedzialną za prawidłowy opis dowodów księgowych i ich kontrolę merytoryczną będzie Koordynator Projektu;
 
9) osobą odpowiedzialną za sprawdzenie dowodu księgowego pod względem formalno-rachunkowym będzie pracownik Referatu Finansowego;
 
10) każdy dokument finansowy powinien być zadekretowany, podpisany przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika i zatwierdzony do zapłaty przez Wójta Gminy lub Zastępcę Wójta, według przyjętego szablonu stosowanego w Urzędzie Gminy;
 
11) Koordynator Projektu potwierdza poniesiony wydatek, zestawia dokumenty w oparciu o dowody księgowe i w ścisłym uzgodnieniu z pracownikiem Referatu Finansowego, odpowiedzialnego za prawidłowe ujęcie w księgach rachunkowych, składa poprawnie wypełniony wniosek rozliczający otrzymany grant z uwzględnieniem osiągniętych wskaźników produktu i rezultatu, w terminach i na warunkach określonych w umowie;
 
12) dowody księgowe należy przechowywać w odrębnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków wskazanych we wniosku o płatność, osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum będzie pracownik Referatu Finansowego;
 
13) pozostałą dokumentację związaną z realizacją projektu należy przechowywać w oddzielnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy zgodnie z przepisami rozporządzenia ogólnego przez okres 2 lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, wskazanych we wniosku o płatność, osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum będzie Koordynator Projektu;
 
14) zakupione dobra ze środków finansowych z projektu będą podlegać ewidencji ilościowo- wartościowej oraz okresowej inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 
15) do obiegu dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji projektu będą miały zastosowanie zasady określone w zarządzeniu Nr 176/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 07.06.2023
Osoba przekazująca: Anna Płecha

Sporządził/a: Anna Płecha
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 07.06.2023, ostatnia aktualizacja: 07.06.2023, odsłon: 94


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569313
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości