Zarządzenie Nr 73/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 czerwca 2014r.
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury pod nazwą Gminne Centrum Kulturalno-Biblioteczne w Samborowie
 
 Na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (DZ. U. z 2013 r poz. 330 z późniejszymi zmianami) oraz § 17 ust. 2Statutu Gminnego Centrum Kulturalno- Bibliotecznego w Samborowie, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/230/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lipca 2013r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury - Gminnego Ośrodek Kultury w Samborowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Szyldaku i utworzenia instytucji kultury o nazwie Gminne Centrum Kulturalno - Biblioteczne w Samborowie oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Warrm. - Maz. . z 2013r., poz. 2418) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie za okres od 01.09.2013 do31.12.2013 r.
 
 § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w paragrafie 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej.
 
 § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 29.07.2014r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.07.2014, ostatnia aktualizacja: 29.07.2014, odsłon: 778


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15802917
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości