Zarządzenie Nr 7/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 stycznia 2017 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
     Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 3 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
 
  1. część niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako:
 
  1. dz. ew. nr 676/11, o pow. 0,1631 ha;
 
  1. dz. ew. nr 676/12, o pow. 0,1491 ha;
 
  1. dz. ew. nr 676/13, o pow. 0,1556 ha;
 
  1. nieruchomość gruntową położoną w obrębie Grabin oznaczoną jako dz. ew. nr 170/1, o pow. 0,04 ha;
 
  1. część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Górka, oznaczonej jako dz. ew. nr 36/6, o pow. 0,0356 ha;
 
  1. nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Górka, oznaczoną jako dz. ew. nr 35/7, o pow. 0,0441 ha.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.01.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.01.2017, ostatnia aktualizacja: 25.01.2017, odsłon: 668


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15219365
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości