Zarządzenie Nr 71/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 kwietnia 2022 r.
 
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie oraz zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie
 
    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559), art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.) w związku z § 9 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 170/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. 1. Odwołuje się ze składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie Pana Marcina Ługiewicza i Pana Dariusza Jaskórzyńskiego.
 
        2. Powołuje się do składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie Pana Krzysztofa Rogowskiego i Pana Łukasza Plichtę.
 
        3. W następstwie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie, zgodnie z ust. 1 i ust. 2, w zarządzeniu Nr 170/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie wprowadza się nową treść § 1 pkt 2, w brzmieniu: „2) Krzysztof Rogowski” oraz § 1 pkt 6, w brzmieniu: „6) Łukasz Plichta”.  
 
§ 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia Nr 170/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 listopada 2015 r., zmienionego zarządzeniem Nr 44/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2016 r, zarządzeniem Nr 91/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 8 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 5/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 179/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 grudnia 2018 r., zarządzeniem Nr 22/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 04 marca 2021 r., zarządzeniem Nr 112/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 września 2021 r. pozostają bez zmian.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Data przekazania do publikacji: 28.04.2022
Osoba przekazująca: Kamila Małachowska

Sporządził/a: Kamila Małachowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.04.2022, ostatnia aktualizacja: 28.04.2022, odsłon: 83


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14786482
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości