Zarządzenie Nr 71/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 maja 2018 r.
 
w sprawie powiadomienia mieszkańców oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat podziału sołectwa Międzylesie i utworzenia sołectwa Warlity Wielkie, wraz z nadaniem mu statutu
 
     Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.), uchwały Nr XLI/333/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zamiaru podziału sołectwa Międzylesie i utworzenia sołectwa Warlity Wielkie oraz § 17 ust. 2 i 18 ust. 1-3 Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2013 r. poz. 2417, 2937; z 2014 r. poz. 3284; z 2017 r. poz. 2363), w związku z uchwałą Nr XVI/109/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przystępuje się do powiadomienia, w sposób zwyczajowo przyjęty, mieszkańców sołectwa Międzylesie o zamiarze Rady Gminy Ostróda dokonania podziału z dniem 1 stycznia 2019 roku sołectwa Międzylesie i utworzenia z tym dniem sołectwa Warlity Wielkie.
 
     § 2. 1. Przed dokonaniem podziału sołectwa i utworzeniem sołectwa, o których mowa w § 1, uruchamia się proces konsultacji społecznych, którego celem jest zebranie opinii mieszkańców i podjęcie właściwej decyzji, wynikającej z potrzeb społeczności lokalnej.
 
  2. Przedmiotem konsultacji społecznych jest zamiar podziału z dniem 1 stycznia 2019 roku sołectwa Międzylesie i utworzenia z tym dniem sołectwa Warlity Wielkie, wraz z nadaniem mu statutu, w wyniku czego:
 
  - w skład sołectwa Międzylesie wejdą następujące miejscowości: Międzylesie, Ruś Mała;
  - w skład sołectwa Warlity Wielkie wejdą następujące miejscowości: Warlity Wielkie.
 
  3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach 1 – 30 czerwca 2018 roku.
 
  4. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje dotychczasowe sołectwo Międzylesie.
 
  5. W ramach konsultacji społecznych przewiduje się publiczne i otwarte spotkania Wójta Gminy Ostróda i przedstawicieli Rady Gminy Ostróda z mieszkańcami, o których mieszkańcy zostaną powiadomieni z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 
  6. Dodatkową metodą konsultacji będzie przyjmowanie opinii („za” lub „przeciw”, wraz z uzasadnieniem) w formie pisemnej, przesłanych na adres Urzędu Gminy Ostróda: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda (lub dostarczonych osobiście do sekretariatu Urzędu) oraz w formie elektronicznej, przesłanych pocztą e-mail na adres: .
 
     § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się sekretarzowi Gminy Ostróda.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 21.05.2018
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.05.2018, ostatnia aktualizacja: 21.05.2018, odsłon: 469


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907325
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości