Zarządzenie Nr 7 /2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 8 stycznia 2014r.
 
 w sprawie powołania jednostki realizującej projekt pt. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Zajączki.
 
     Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 33 ust.1 i ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U. z  2013r., poz. 594  z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
 § 1. Powołuje się jednostkę realizującą projekt pt. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej  w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  w miejscowości Zajączki  w składzie:
 
     1) Przewodniczący – Jan Brzozowski;
 
     2) Z-ca przewodniczącego   – Roman Szewczyk;
 
     3) Członek – Danuta Kucharczuk;
 
     4) Sekretarz - Magdalena Wajdyk.
 
     § 2.  Jednostka realizująca projekt odpowiedzialna jest za kompleksową realizację projektu, a w szczególności:
  1. nadzór merytoryczny;
     
  2. monitoring;
     
  3. rozliczenie projektu.
     § 3. Jednostka realizująca projekt kończy pracę z dniem rozliczenia projektu.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 23.01.2014r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.01.2014, ostatnia aktualizacja: 23.01.2014, odsłon: 785


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15622502
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości