Zarządzenie Nr 69a/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 9 maja 2016 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 r.
 
     Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 1-3 Regulaminu Prac Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik Nr 1 do Rocznego Programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 przyjętego uchwałą Nr XIII/90/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r., Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję konkursową w składzie:
 
  1) Danuta Niemanowska - Przewodnicząca Komisji,
 
  2) Barbara Karolak - Zastępca przewodniczącej Komisji,
 
  3) Magdalena Muraszko - Sekretarz Komisji,
 
  4) Teresa Kłosińska - Członek Komisji,
 
  5) Sylwia Kieliszczyk - Członek Komisji.
 
     do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w roku 2016, zgodnie z ogłoszonym otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego, określonego w uchwale w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 
     § 2. Regulamin prac Komisji Konkursowej określa Załącznik Nr 1 do Rocznego Programu Współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
 Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 9.05.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Muraszko

Sporządził/a: Magdalena Muraszko
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.05.2016, ostatnia aktualizacja: 09.05.2016, odsłon: 750


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215676
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości