Zarządzenie Nr 69/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 maja 2017 r.
 
w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 5 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. z 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Przeznacza do wydzierżawienia część nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 298/3 o pow. 0,2867 ha, położonej w obrębie Tyrowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda, na okres 3 miesięcy.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.05.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.05.2017, ostatnia aktualizacja: 25.05.2017, odsłon: 626


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215523
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości