Zarządzenie Nr 69/07

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 01 sierpnia 2007r.

 

w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i używania samochodu osobowego Volkswagen Transporter Kombi T-5 Nr rej NOS 99 E7.

 

   Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz § 16 pkt 12 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 18/05 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 marca 2005r., zarządzam co następuje:

 

 § 1. 1. Ustalam normę zużycia oleju napędowego dla samochodu Volkswagen Nr rej. NOS 99 E7 zgodnie z zatwierdzonym protokółem ustalającym zużycia paliwa w wysokości 9,8/100km.

 

 2. Norma zużycia oleju napędowego od dnia 1 listopada do dnia 31 marca każdego roku zostaje zwiększona o 10%.

 3. Wszelkie przeglądy, okresowe wymiany oleju silnikowego oraz obowiązkowa wymiana zużywanych części i podzespołów muszą być wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu( zgodnie z instrukcją obsługi i gwarancji).

 

  § 2.1 Samochód osobowy marki VOLKSWAGEN TRANSPORTER T-5 typu SHUTTLE nr rej NOS 99 E7 współfinansowany ze środków PFRON stanowiący własność Gminy Ostróda znajdujący się w dyspozycji Wójta Gminy będzie wykorzystywany na potrzeby osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostróda.

 

 2. W przypadku braku potrzeb osób, o których mowa w ust.1 samochód może być wykorzystywany na potrzeby Urzędu Gminy i innych gminnych jednostek organizacyjnych.

                          

  § 3. Ustalam zasady korzystania i używania samochodu do celów innych niż służbowe:

 

 1.Samochód może być udostępniony - użyczony osobom do celów prywatnych oraz różnym instytucjom i organizacjom do celów związanych z ich działalnością.

 

 2.Najemca za wynajem samochodu do celów prywatnych ponosi niżej wymienione koszty:

 

a) faktycznie zużytego oleju napędowego zgodnie z normą i przejechanych km co najemca potwierdza w karcie drogowej,

b) całkowite wynagrodzenie kierowcy,

c) koszty amortyzacji samochodu w wysokości 30% zużytego paliwa,

d) ubezpieczenia pojazdu w sytuacji kiedy samochód udostępniony jest na wyjazd poza granice kraju.

 

  § 4. 1.Samochód używany do celów służbowych, prywatnych oraz dla instytucji i organizacji udostępniony jest wyłącznie z etatowym kierowcą Urzędu Gminy Ostróda.

 

 2.Etatowy kierowca Urzędu Gminy Ostróda odpowiada za stan techniczny i prawidłową eksploatację samochodu.

 

  § 5. 1. Zapotrzebowanie na samochód składane jest przez pracowników poprzez wpis do kalendarza pomocniczego w sekretariacie Urzędu Gminy.

 

2. Zlecenie określonych wyjazdów w danym dniu dokonywane jest przez Wójta lub Sekretarza Gminy Ostróda.

 

  § 6. Dyspozytorem pojazdu upoważnionym do rozliczania kierowcy z kart drogowych i zużytego paliwa oraz prowadzenia wszelkich niezbędnych dokumentacji w tym zakresie jest inspektor Zbigniew Tomczyk.

 

  § 7. 1. Na potrzeby rozliczeń paliwa, ilości przejechanych kilometrów i czasu pracy kierowcy wypełniana jest każdego dnia, w którym jest użytkowany samochód, karta drogowa. Wzór karty stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 2. Miesięczne rozliczenie zużycia paliwa dokumentuje się na druku, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 3. Rejestr wydanych kart drogowych prowadzony jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

  § 8. 1. Ilościowe i wartościowe rozliczenie zużycia paliwa w danym miesiącu potwierdzane jest podpisem osoby upoważnionej i podlega merytorycznemu sprawdzeniu przez Kierownika Referatu IGK.

 

 2. Wypełniony druk rozliczenia przekazywany jest do odpowiedniej komórki w Referacie Finansowym, gdzie jest sprawdzany pod względem formalno - rachunkowym.

 

 3. Oryginały zweryfikowanych druków gromadzone są przez Referat Finansowy, a kopie w Referacie IGK.

 

  § 9. Sekretarz Gminy zobowiązany jest do kontroli wszelkiej dokumentacji z zakresu eksploatacji samochodu służbowego i prawidłowego wykorzystania pojazdu.

 

  § 10. Traci moc Zarządzenie Nr 38/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 26 kwietnia 2007r.w sprawie ustalenia normy zużycia oleju napędowego oraz zasad korzystania i używania samochodu osobowego Volkswagen Nr. rej. NOS 99 E7

 

 

  § 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2007r.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.08.2007, ostatnia aktualizacja: 03.08.2007, odsłon: 751


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15235999
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości