Zarządzenie Nr 69/05

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 06 września 2005r.

 

w sprawie   zamiany nieruchomości.

 

      Na podstawie  art.30 ust.2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.  zm) w  związku    z  art.15ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r Nr 261 poz. 2603 z późn. zm) oraz   § 4  uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie  określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania , najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62 poz. 1019) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Dokonać  zamiany   pomiędzy Gminą Ostróda a  Anną  i Piotrem  małż.  Kotliccy nieruchomości określonych w § 2 i § 3 zarządzenia.

 

      § 2. Przedmiotem zamiany ze strony Gminy Ostróda jest  działka   położona  w obrębie Międzylesie oznaczona  nr  266/67  o pow. 1159m2

 

      § 3. Przedmiotem zamiany ze strony  Anny i Piotra Kotlickich  jest działka  położona w obrębie Międzylesie  oznaczona  nr  266/65  o pow.  1159m2 .

 

      § 4. Zamiana  działek jest ekwiwalentna  i nie  powoduje dopłaty przez żadną ze stron.

 

      § 5. Koszty wynikające ze sporządzenia aktu notarialnego ponoszą Anna i Piotr Kotliccy.

 

      § 6. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

data publikacji: 15.09.2005, ostatnia aktualizacja: 15.09.2005, odsłon: 928


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15214827
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości