Zarządzenie Nr 67/2023
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 26 maja 2023 r.
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat projektu statutu sołectwa Szafranki oraz zmiany statutów sołectw Gminy Ostróda
 
 
     Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn zm.), § 20 Statutu Gminy Ostróda, stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/26/2018 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. z 2019 r. poz. 285, z późn. zm.) oraz uchwały Nr LXVII/508/2023 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zamiaru podziału sołectwa Kajkowo i utworzenia sołectwa Szafranki w zw. z uchwałą Nr XVI/109/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Gminy Ostróda; Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Uruchamia się proces konsultacji społecznych, których przedmiotem jest projekt statutu nowo tworzonego sołectwa Szafranki oraz zmiany statutów sołectw Gminy Ostróda.
     2.  Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców na temat projektowanych zapisów statutu sołectwa Szafranki oraz zmian statutów sołectw Gminy Ostróda.
     3. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w dniach: 29 maja–30 czerwca 2023r.
     4. Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje dotychczasowe Sołectwo Kajkowo oraz teren Gminy Ostróda.
     5. Projekt uchwały w sprawie poddanej konsultacjom społecznym zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda oraz siedzibie Urzędu Gminy Ostróda.
      6. W ramach konsultacji społecznych przewiduje się przyjmowanie opinii („za”, „przeciw”, „brak zdania”, wraz z ewentualnym uzasadnieniem lub propozycją rozwiązań) w formie elektronicznej, przesłanych pocztą e-mail na adres: oraz w formie pisemnej, przesłanych na adres Urzędu Gminy Ostróda: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik nr 1 : projekt uchwały,
Załącznik nr 2 : statut sołectwa.
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 26.05.2023
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.05.2023, ostatnia aktualizacja: 26.05.2023, odsłon: 83


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569126
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości