Zarządzenie Nr 67/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 23 maja 2017 r.
 
w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2017 r.
 
Na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z późn. zmianami), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. Kwota maksymalnego dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w 2017 roku wynosi 2000 zł rocznie.
 
§ 2. 1. Ustala się w 2017 r. następujące specjalności kształcenia, na które przyznawane jest dofinansowanie:
 
1) rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: z niepełnosprawności, z niedostosowania, z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych (udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej);
 
2) uzyskanie przez nauczycieli przedszkoli kwalifikacji do przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;
 
3) efektywność nauczania – analiza wyników osiągnięć uczniów;
 
4) podniesienie jakości kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji matematycznej i przyrodniczej;
 
5) wdrażanie innowacyjnych metod i form dydaktycznych;
 
6) podnoszenie efektywności kształcenia i wychowania,
 
7) doskonalenie kompetencji w zakresie zmian legislacyjnych, w szczególności związanych z wdrażaniem nowej reformy oświatowej;
 
8) inne zgodne z potrzebami danej placówki.
 
2. Dofinansowanie dotyczy wszystkich form kształcenia wymienionych w § 2 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz.U. Nr 46, poz. 430 z późn. zmianami).
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 24.05.2017r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Koziej

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.05.2017, ostatnia aktualizacja: 24.05.2017, odsłon: 741


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215946
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości