Zarządzenie Nr 67/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 05 lipca 2004r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: "Wykonanie remontu kapitalnego chodnika w miejscowości Turznica etap III"

 

      Na podstawie art. 19 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 19 póz. 177) oraz § l rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U.Nr 82 póz.743) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na "Wykonanie remontu kapitalnego chodnika w miejscowości Turznica etap III " powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący Komisji - Jan Brzozowski;

 

      2. Zastępca Przewodniczącego - Danuta Kucharczuk;

 

      3. Sekretarz Komisji - Zbigniew Tomczyk;

 

      4. Członek Komisji - Marek Wydrzyński.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 08.08.2004, ostatnia aktualizacja: 08.08.2004, odsłon: 801


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070526
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości