Zarządzenie Nr 66/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 kwietnia 2016r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2016r.
           
     Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2016 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.
 
Załącznik do
zarządzenia Nr 66/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27.04.2016r.
 
 
1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2016 roku.
 
L.p.
Treść
Plan w zł.
Wykonanie w zł.
% wykonania
1.
Dochody
62.885.460,00
14.586.170,58
23,19
2.
Wydatki
62.160.460,00
12.635.898,10
20,32
2.1.
Wydatki bieżące
54.428.165,00
12.065.107,69
22,16
2.2.
Wydatki majątkowe
7.732.295,00
570.790,41
7,38
3
Deficyt/nadwyżka
725.000,00
1.950.272,48
 
4.
Przychody
1.000.000,00
1.096.560,62
109,65
5
Rozchody
1.725.000,00
50.000,00
2,89
 
 
2. Za I kwartał w 2016 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 1.157,78 zł.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 29.04.2016r.
Osoba przekazująca: Teresa Ołowska

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.04.2016, ostatnia aktualizacja: 29.04.2016, odsłon: 795


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16458875
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości