Zarządzenie Nr 64/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 10 maja 2018 r.
 
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata
na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pietrzwałdzie
 
     Na podstawie art. 63 ust. 14 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.) i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. poz. 1587), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuję komisję konkursową zwaną dalej „komisją” w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Pietrzwałdzie z siedzibą Pietrzwałd Nr 94, 14 – 100 Ostróda, w składzie:
 
     1) trzech przedstawicieli organu prowadzącego:
 
  a) Cezary Wawrzyński,
 
  b) Ewa Malinowska,
 
  c) Tomasz Klimecki,
 
     2) trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
 
  a) Irena Rubczewska,
 
  b) Piotr Kryszczuk, 
 
  c) Mariusz Rydzio,
 
     3) po dwóch przedstawicieli:
 
  a) Rady Pedagogicznej:
 
  - Wiesława Kobiałka,
 
  - Agnieszka Bobrowska,
 
  b) Rady Rodziców:
 
  - Małgorzata Perłowska,
 
  - Dorota Manicka,
 
     4) przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego:
 
  - Zygmunt Fleszar.
 
     § 2. Na przewodniczącego komisji wyznaczam Cezarego Wawrzyńskiego.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 10.05.2018
Osoba przekazująca: Ewa Malinowska

Sporządził/a: Ewa Malinowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 10.05.2018, ostatnia aktualizacja: 10.05.2018, odsłon: 418


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927399
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości