Zarządzenie Nr 64/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 czerwca 2004r

 

w sprawie nabycia prawa własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu Wysoka Wieś jako

dz. Nr 89/3

 

      Na podstawie art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U Nr 32, poz.191 z późn.zm), § 1 pkt 1 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r r w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania , najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 62 poz. 1019) w związku z art.7ust.1pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć na rzecz Gminy Ostróda prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostróda, oznaczonej w/g ewidencji gruntów obrębu Wysoka Wieś jako działka nr 89/3.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 14.07.2004, ostatnia aktualizacja: 14.07.2004, odsłon: 813


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16070535
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości