Zarządzenie Nr 63/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 09 czerwca 2014 r.
 
w sprawie określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz służebności gruntowej nieruchomości mienia komunalnego
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm./ w związku z § 6 ust. 2 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Ustala się następujące stawki za ustanowienie służebności przesyłu - za sieci:
 
  a) od 1 m do 15 m - 600 zł;
 
  b) powyżej 15 m do 50 m - 900 zł;
 
  c) powyżej 50 m - za każdy rozpoczęty mb - 15 zł.
 
     2. Ustala się następujące stawki za ustanowienie służebności gruntowej – za obszar gruntu zajęty przez faktyczne wykonywanie służebności:
 
  a) do 500 m2 - 500 zł;
 
  b) powyżej 500 m2 - 1000 zł.
 
     3. Do wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ust. 1 i ust. 2 zostanie doliczony podatek Vat wg obowiązujących stawek.
 
     4. Wynagrodzenie za ustanowienie służebności płatne jest jednorazowo, przed zawarciem aktu notarialnego.
 
     § 2. W przypadku, gdy z okoliczności wynika, że wynagrodzenie ustalone w sposób określony w § 1 ust. 1
i ust. 2 nie jest odpowiednie z uwagi na rodzaj, położenie lub sposób eksploatacji sieci albo przeznaczenie
i powierzchnię objętą służebnością, wynagrodzenie te ustala się zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.
 
     § 3. Traci moc zarządzenie Nr 36/2011 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu nieruchomości mienia komunalnego.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 10.06.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.06.2014, ostatnia aktualizacja: 11.06.2014, odsłon: 867


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15803009
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości