Zarządzenie Nr 62/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 7 maja 2018 r.
 
w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Ostróda za rok 2017
 
     Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Przekazuję Radzie Gminy Ostróda sprawozdanie finansowe Gminy Ostróda za rok 2017 wraz z objaśnieniami, składające się z:
 
  1) bilansu wykonania budżetu gminy,
 
  2) łącznego bilansu jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego,
 
  3) łącznego rachunku zysków i strat jednostek,
 
  4) łącznego zestawienia zmian w funduszach jednostek.
 
     2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust.1 wraz z objaśnieniami stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Załącznik do
Zarządzenia Nr 62/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 7 maja 2018 r.
 
Objaśnienia do sprawozdania finansowego gminy Ostróda za rok 2017.
 
     Łączne sprawozdania finansowe zostały sporządzone na podstawie sprawozdań jednostkowych złożonych przez Urząd Gminy, jednostki oświatowe, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie.
 
     Bilans wykonania budżetu gminy jest podstawowym sprawozdaniem finansowym, który przedstawia informację o sytuacji finansowej gminy na koniec roku 2017.
 
     Środki pieniężne wykazane w bilansie po stronie aktywów w wysokości 3.716.646,48 zł dotyczyły m.in. części subwencji oświatowej otrzymanej w roku 2017 na poczet wydatków roku 2018 w wysokości 931.695 zł oraz wydatków niewygasających z roku 2017 w wysokości 154.883,30 zł.
 
     Po stronie aktywów wykazane należności wyniosły 392.092,70 zł i dotyczyły między innymi należnych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dochodów własnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe.
 
     Główną pozycją pasywów są zobowiązania z tytuły pożyczek kredytów i obligacji w wysokości 18.243.814 zł. Pasywa to również nadwyżka budżetowa w wysokości 648.229,62 zł wynikająca z zamknięcia ksiąg rachunkowych roku 2017 oraz skumulowany wynik budżetu z lat ubiegłych w wysokości 16.126.309 zł.
 
     Łączny bilans jednostek budżetowych i zakładu budżetowego jest drugim elementem sprawozdania finansowego i obejmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze zaewidencjonowane w księgach rachunkowych w 2017 roku. Wśród aktywów rzeczowych największą pozycję stanowiły środki trwałe. Ogólna ich wartość na koniec 2017 roku wyniosła 102.285.426,09 zł, w tym: grunty 13.299.721,61 zł, budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 86.524.237,47 zł, urządzenia techniczne i maszyny 656.033,46 zł oraz środki transportowe i inne środki trwałe 1.805.433,55 zł. Drugą pozycją wykazaną w aktywach były poniesione nakłady finansowe w kwocie 1.378.454,38 zł na realizację zadań inwestycyjnych, które nie zostały rozliczone w 2017 roku. Wśród aktywów trwałych należy również wymienić długoterminowe należności, które są należne gminie z tytułu m.in. zakupu mienia w systemie ratalnym oraz opłaty za zajęcia pasa drogowego – kwota 7.676.720,67 zł.
 
    Na aktywa obrotowe w wysokości 15.290.883,10 zł składają się: zapasy w kwocie 130.321,96 zł, należności krótkoterminowe w kwocie 13.986.392,76 zł oraz środki pieniężne w wysokości 1.160.494,83 zł. Druga strona bilansowa - pasywa obejmują wartości funduszy i zobowiązań. Wartość funduszu jednostki w środkach trwałych i obrotowych wyniosła 99.735.664,15 zł a wartość funduszu świadczeń socjalnych 2.234.601,57 zł. Łączna wartość zobowiązań we wszystkich jednostkach gminy wyniosła 10.907.276,48 zł., w tym zobowiązania wobec budżetu m.in. z tytułu zaliczek funduszu alimentacyjnego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych – 6.651.150,90 zł. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczenia wynagrodzeń rocznych za rok 2017 wynoszą 1.416.094,28 zł oraz wobec ZUS z tytułu naliczonych składek 762.747,73 zł.
 
     Na koniec roku 2017 łączny fundusz gminy wyniósł 105.803.278,51 zł.
 
     Łączny rachunek zysków i strat jest kolejnym elementem sprawozdania finansowego, który zestawia osiągnięte w danym okresie sprawozdawczym przychody i poniesione koszty. Łączne przychody uzyskane przez wszystkie jednostki wyniosły 79.628.197,93 zł, w tym najwięcej uzyskano z tytułu dochodów budżetowych tj. 73.390.900,72 zł.
 
     Łączne koszty działalności bieżącej wszystkich jednostek w gminie wyniosły 72.356.764,44 zł. Znaczną pozycję kosztową stanowiły wynagrodzenia, które za rok 2017 wyniosły 20.219.232,58 zł, inną pozycją kosztową były wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych 22.140.503,19 zł, koszty w wysokości 9.472.979,66 zł stanowiły usługi obce a koszty na zakup materiałów, opału i energii wyniosły 5.355.128,98 zł. Elementem kosztowym były również ponoszone odsetki od zaciąganych kredytów, pożyczek i obligacji w łącznej kwocie 424.502,41 zł.
 
     Łączne zestawienie zmian funduszu jednostek organizacyjnych gminy odzwierciedla wszelkie zdarzenia które miały wpływ na zwiększenie i zmniejszenie funduszu jednostki.
 
     Na początek roku 2017 łączny stan funduszu gminy wynosił 98.145.615,91 zł. Zwiększenia dokonane w ciągu roku 2017 wyniosły 132.717.407,65 zł. Na konto funduszu zostały przeniesione: zysk bilansowy za rok 2016 w wysokości 46.036.266,57 zł, zrealizowane wydatki przez wszystkie jednostki budżetowe w wysokości 72.984.619,74 zł, środki finansowe przeznaczone na zadania inwestycyjne w wysokości 6.249.692,72 zł oraz nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w wysokości 7.398.264,23 zł.
 
     Łączne zmniejszenia funduszu osiągnęły kwotę 133.968.978,75 zł, w tym strata za rok 2016 – 42.512.157,36 zł, zrealizowane dochody w kwocie 73.515.721,12 zł oraz dotacje, środki na inwestycje, środki obrotowe z ZOK i sprzedane środki trwałe w kwocie 12.053.333,65 zł.
 
     W wyniku wprowadzonych zmniejszeń i zwiększeń łączny stan funduszu na koniec roku 2017 wyniósł 105.803.278,51 zł.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 07.05.2018
Osoba przekazująca: Monika Klimowska

Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 07.05.2018, ostatnia aktualizacja: 07.05.2018, odsłon: 463


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927145
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości