Zarządzenie Nr 6/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 22 stycznia 2018 r.
 
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej
 
     Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Rozpatrzone zostały uwagi wniesione do wyłożonego w dniach od 24 listopada 2017 r. do 18 grudnia  2017 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XVI/117/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej.
 
  2. Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag zawiera załącznik do zarządzenia.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 22 stycznia 2018 r.
 
WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OBRĘBIE I MIEJSCOWOŚCI KAJKOWO PRZY ULICY BUKOWEJ
 
Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej
 
NR UWAGI
Lp.
IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ
TREŚĆ UWAGI
OZNACZENIA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA
USTALENIA PROJEKTU PLANU DLA NIERUCHOMOŚCI KTÓREJ DOTYCZY UWAGA
ROZSTRZYNIĘCIE W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAGI
UWAGI
UWAGA UWZGLĘDNIONA
UWAGA NIEUWZGLĘDNIONA
1
2
3
4
5
7
8
9
10
1.
1.
Bożena i Jerzy Wereda
Zmniejszenie wielkości nowo wydzielonej działki budowlanej do pow. 2000 m2 dla terenu 3PU - §10 pkt 3 ppkt 5
 
dz. ew. Nr 155/3 oraz 156, położone w obrębie Kajkowo
dz. ew. Nr 155/3, 156, położone w obrębie Kajkowo: 3PU, 1KDL
 
uwaga uwzględniona
-
 
Wprowadzenie zapisu umożliwiającego obsługę komunikacyjną terenu 3PU (dla działek ew. Nr 155/3, 156, położonych w obrębie Kajkowo) bezpośrednio z ul. Bukowej.
uwaga uwzględniona
-
 
 
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 22.01.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.01.2018, ostatnia aktualizacja: 22.01.2018, odsłon: 392


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907351
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości