Zarządzenie Nr 60/2022
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 1 kwietnia 2022 r.
 
w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do załatwiania spraw z zakresu dodatku osłonowego
 
Na podstawie art. 2 ust. 14 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1) w zw. z art. 411 ust. 10r ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Upoważnia się Panią Annę Zgrzebską – Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w  ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, w tym do przekazywania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego oraz wydawania decyzji administracyjnych w przypadkach przewidzianych tą ustawą.  
 
     § 2. Upoważnienie wygasa z dniem cofnięcia, zmiany stanowiska pracy lub ustania zatrudnienia.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 04.04.2022
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.04.2022, ostatnia aktualizacja: 05.04.2022, odsłon: 76


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14788471
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości