Zarządzenie Nr 60/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 kwietnia 2018r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2018 r.
 
 
     Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2018 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.
 
 
 
Załącznik do zarządzenia Nr 60/2018
 Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25.04.2018 r.
 
     1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2018 roku.
 
L.p.
Treść
Plan w zł.
Wykonanie w zł.
% wykonania
1.
Dochody
78.633.217,58
19.845.738,53
25,24
2.
Wydatki
79.743.217,58
17.314.294,14
21,71
2.1.
Wydatki bieżące
63.920.525,57
17.253.856,85
26,99
2.2.
Wydatki majątkowe
15.822.692,01
60.437,29
0,38
3
Deficyt/nadwyżka
-1.110.000,00
2.531.444,39
 
4.
Przychody
3.250.000,00
2.765.734,62
85,10
5
Rozchody
2.140.000,00
300.000,00
14,02
 
     2. Za I kwartał w 2018 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 2.154,15 zł.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 14.05.2018
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 14.05.2018, ostatnia aktualizacja: 14.05.2018, odsłon: 302


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11927141
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości