Zarządzenie Nr 60/2012

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 25.05.2012r

 

zmieniające zarządzenie Nr 125/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 26.10.2010r w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie.

 

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) - zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Po załączniku nr 6 do części VII - Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów, programów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, do załącznika do zarządzenia nr 125/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 26.10.2010r. w sprawie ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie, dodaje się:

 

załącznik Nr 7

 

„Załącznik Nr 7 do części VII- Zasady ewidencjonowania dochodów i finansowania wydatków na realizację projektów, programów dofinansowanych ze środków funduszy strukturalnych do załącznika do zarządzenia Wójta Gminy Ostróda nr 125/10 z dnia 26.10.2010r.

 

Szczegółowe zasady ewidencji środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach europejskiego Programu, oś 4 „Leader”, działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ”w zakresie małych projektów, na realizację projektów:

 

Projekt Nr I  pn.  „XII Rajd Rowerowy Dylewska Góra - „Ruszaj się bo zardzewiejesz””

 

Projekt Nr II pn. „ Konkurs fotograficzny „Gmina Ostróda w obiektywie””

 

1. Do realizacji projektów przyjmuje się ogólne zasady gospodarki finansowanej określonej zarządzeniem nr 125/10 Wójta gminy Ostróda z dnia 26.10.2010r  oraz szczegółowo określone w niniejszym załączniku.

 

2. Okres zakończenia realizacji projektu ustalono na dzień:

 

- Projektu Nr I - 30 czerwca 2012r

 

- Projektu Nr II - 31 sierpnia 2012r

 

3. Projekty zakwalifikowano zgodnie z klasyfikacją budżetową do:

 

  - działu 750 - Administracja publiczna

                

    - rozdziału 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

 

4. Osobą odpowiedzialną za wdrożenie i realizację projektów jest Podinspektor samodzielnego stanowiska d/s promocji gminy.

 

5. Podstawą dokonywania wydatków na realizację projektów jest przyjęcie zadań w budżecie gminy na 2012r.- Zarządzenie Wójta Gminy Nr 59/2012 z dnia 25.06.2012r w sprawie zmian w budżecie na 2012r oraz oddzielnego planu finansowego utworzonego do realizacji tych projektów.

 

6. Do realizacji projektów nie wyodrębnia się oddzielnych kont bankowych.

 

7. Do realizacji projektów nie wyodrębnia się oddzielnych stanowisk rachunkowych.

 

8. Do realizacji projektów wyodrębnia się odrębny zbiór dowodów księgowych, które podlegają wtórnej, ręcznej ewidencji analitycznej na karcie wydatków.

 

9. Dowody księgowe dotyczące realizacji projektów winny być prawidłowo opisane, tak aby był uwidoczniony związek z projektem określony umową o przyznanej pomocy.

                                                                

10. Dokumenty księgowe winny zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej i być w zgodzie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

 

11. Osobą odpowiedzialna za prawidłowy opis dowodów księgowych i ich kontrolę merytoryczną jest Podinspektor d/s Promocji Gminy.

 

12. Pracownik referatu finansowego Urzędu Gminy potwierdza zgodność formalno-rachunkową dokumentu księgowego.

 

13. Każdy dokument finansowy winien być zatwierdzony do zapłaty przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika i Wójta Gminy lub Sekretarza Gminy według przyjętego szablonu stosowanego w Urzędzie Gminy.

 

14. Podinspektor d/s Promocji Gminy potwierdza kwalifikowanie poniesionych wydatków, zestawia dokumenty w oparciu o dowody księgowe ujęte w księgach rachunkowych, w ścisłym uzgodnieniu z pracownikiem referatu finansowego odpowiedzialnego za prawidłowe ujęcie w księgach rachunkowych i składają wnioski o płatność.

 

15. Dowody księgowe winne być przechowywane w odrębnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres 5 lat od dnia przekazania płatności ostatecznej. Osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum jest pracownik referatu finansowego.

 

16. Pozostała dokumentacja związana z realizacją projektów winne być przechowywana w oddzielnym zbiorze w archiwum Urzędu Gminy przez okres 5 lat od dnia przekazania płatności ostatecznej. Osobą odpowiedzialną za przekazanie dokumentów do archiwum jest Podinspektor d/s Promocji Gminy.

 

17. Zakupione dobra ze środków finansowych przyznanej pomocy podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej przez Urząd Gminy oraz podlegają okresowej inwentaryzacji wg zasad określonych zarządzeniem Wójta Gminy.

 

18. Do obiegu dokumentów finansowo-księgowych dotyczących realizacji projektów stosuje się zasady określone w dziale VII załącznika do zarządzenia Nr 125/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 26.10.2010r.”

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.05.2012, ostatnia aktualizacja: 31.05.2012, odsłon: 868


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16569152
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości