Zarządzenie Nr 59/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda
 
     Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ostróda, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 23/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, wprowadza się następujące zmiany:
 
  1) w § 17 ust. 5 pkt 10 otrzymuje brzmienie: „10) wspieranie działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz Rady w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi”,
 
  2) w § 17 ust. 5 pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) szeroko pojęta promocja Gminy oraz współpraca i wspieranie działań gminnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego – między innymi za pośrednictwem wchodzącego w skład Referatu Stanowiska ds. Promocji Gminy.”,
 
  3) w § 17 ust. 6 pkt 16 otrzymuje brzmienie: „16) współpraca z Referatem Oświaty, Kultury i Sportu w zakresie rozwoju lokalnego i organizacji pozarządowych”,
 
  4) w § 17 ust. 6 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: „18) koordynowanie działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz Rady w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi”,
 
  5) w § 17 ust. 6 dodaje się pkt 19 w brzmieniu: „19) współpraca i wspieranie działań gminnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, prowadzenie bazy organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy, przygotowywanie projektów umów i programów, w tym rocznych i wieloletnich programów współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.”.
 
     § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 25.04.2016r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.04.2016, ostatnia aktualizacja: 25.04.2016, odsłon: 698


Od 2003 roku otrzymaliśmy
16057871
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości