Zarządzenie Nr 59/10

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 maja 2010 r.

 

w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w roku budżetowym 2010.

 

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 2 uchwały Nr XLIV/225/09 Rady Gminy Ostróda w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostróda na 2010 r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Zaciągam długoterminowe pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w łącznej wysokości 3.661.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1/ „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” – w kwocie 2.382.000 zł,

 

2/ „Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w miejscowościach Lubajny i Nowe Siedlisko etap II oraz Zwierzewo etap I” – w kwocie 1.279.000 zł..

 

§ 2. 1. Źródłem finansowania zobowiązania będą dochody budżetu gminy w latach 2011 – 2019.

 

2. Oprocentowanie pożyczki zostanie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do Uchwały Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

 

§ 3. Formą zabezpieczenia spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 01.06.2010, ostatnia aktualizacja: 01.06.2010, odsłon: 759


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15218955
odsłon strony

Aktualnie mamy
80 gości