Zarządzenie Nr 58/2018
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 19 kwietnia 2018 r.
 
 
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda
 
     Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) oraz § 2 ust. 1 Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Ostróda stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/289/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz., poz.522) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Powołuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Ostróda, zwany dalej „Zespołem” w składzie:
 
  1) Anna Balińska – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie,
 
  2) Teresa Bielińska – pracownik socjalny Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie,
 
  3) Anna Brodzińska – pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Brzydowie,
 
  4) Katarzyna Guziewicz – kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Ostródzie,
 
  5) Wieńczysława Kajetanek – Indywidualna Praktyka Pielęgniarska w Samborowie,
 
  6) Teresa Kwiatkowska – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie,
 
  7) Danuta Niemanowska – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ostródzie,
 
  8) Marzena Skowrońska – specjalista pracy socjalnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
 
     2. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu określa załącznik do uchwały Nr XXXVII/289/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz., poz 522).
 
     § 2. Traci moc zarządzenie Nr 160/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostróda na okres kadencji 2015 -2018.
 
     § 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

  

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 19.04.2018
Osoba przekazująca: GOPS Ostróda

Sporządził/a: GOPS Ostróda
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 19.04.2018, ostatnia aktualizacja: 19.04.2018, odsłon: 364


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11907336
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości