Zarządzenie Nr 58/2015
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24 kwietnia 2015r.
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji z wykonania budżetu
Gminy Ostróda za I kwartał 2015r.
 
           
     Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Podaje się do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2015 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
 
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Załącznik do
zarządzenia Nr 58/2015
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 24.04.2015r.
 
 
 
1. Informacja kwartalna z wykonania budżetu Gminy Ostróda za I kwartał 2015 roku.
 
L.p.
Treść
Plan w zł.
Wykonanie w zł.
% wykonania
1.
Dochody
61.980.695,30
14.221.265,93
22,9
2.
Wydatki
64.743.665,30
12.414.063,11
19,2
2.1.
Wydatki bieżące
45.403.098,30
12.285.757,80
27,1
2.2.
Wydatki majątkowe
19.340.567,00
128.305,31
0,7
3
Deficyt/nadwyżka
2.762.970,00
1.807.202,82
 
4.
Przychody
4.382.970,00
2.059.360,34
47,0
5
Rozchody
1.620.000,00
200.000,00
12,3
 
 
2. Za I kwartał w 2015 roku udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 2.639,70 zł.
 
Data przekazania do publikacji: 28.04.2015r.
Osoba przekazująca: Barbara Bigaj

Sporządził/a: Barbara Bigaj
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 29.04.2015, ostatnia aktualizacja: 29.04.2015, odsłon: 626


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11948179
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości