Zarządzenie Nr 57/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
 
w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego
 
     Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz § 3 uchwały Nr LI/318/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Ostróda oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. 2014 r. poz. 1935) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone jako działki ewidencyjne nr 69/2 o pow. 0,0342 ha oraz nr 65/5 o pow. 0,1166 ha położone w obrębie i miejscowości Górka, stanowiące własność Gminy Ostróda.
    
     § 2. Traci moc zarządzenie Nr 28/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 12.04.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 12.04.2016, ostatnia aktualizacja: 12.04.2016, odsłon: 851


Od 2003 roku otrzymaliśmy
15215799
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości